HOME OUR FIRM OUR SERVICE OUR PEOPLE NEWS & INSIGHTS ν ACADEMY ν JOIN US ν OUR CONTACT
ONE Law Privacy Notice

ONE Law Privacy Notice

 

แบบแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท วัน ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สำนักงานฯ”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ (และขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในกรณีที่จำเป็น) สำนักงานฯ จึงจัดทำแบบแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่ออธิบายถึงวิธีการที่สำนักงานฯ ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลให้รับทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
1.       การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
          สำนักงานฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ผ่านการที่เจ้าของข้อมูลติดต่อธุรกิจกับสำนักงานฯ รวมทั้งจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออื่น เช่น ข้อมูลจากหน่วยงานราชการ ธนาคาร ที่ปรึกษาอื่นของเจ้าของข้อมูล หรือ แหล่งข้อมูลสาธารณะทั่วไปด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น โดยสำนักงานฯ จะจัดเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานฯ เพื่อการติดต่อประสานงาน การให้บริการ และการดำเนินธุรกิจโดยปกติของสำนักงานฯ โดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูลเป็นสำคัญ ทั้งนี้ สำนักงานฯ อาจไม่สามารถให้บริการหรืออำนวยความสะดวกแก่เจ้าของข้อมูลได้ในบางกรณีหากสำนักงานฯ ไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 
          โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลดังต่อไปนี้
          (1)          ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น วัน/เดือน/ปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไลน์ไอดี ที่อยู่ เพศ อาชีพ ตำแหน่งงาน ประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษา เลขที่บัญชีธนาคาร
 
          (2)          ข้อมูลการบันทึกภาพเคลื่อนไหวผ่านระบบกล้องวงจรปิดในบริเวณสถานที่ทำการของสำนักงานฯ หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 
          (3)          ข้อมูลของบุคคลที่สามหรือบุคคลในครอบครัวของเจ้าของข้อมูล (ทั้งนี้ ตามที่เจ้าของข้อมูลได้แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของสำนักงานฯ และบุคคลดังกล่าวได้ยินยอมตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว เว้นแต่เป็นกรณียกเว้นตามกฎหมาย)
 
          (4)          ข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลให้แก่สำนักงานฯ โดยอัตโนมัติเมื่อทำการโต้ตอบกับสำนักงานฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น ที่อยู่ไอพี (IP Address) เป็นต้น
 
2.       วัตถุประสงค์การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
          สำนักงานฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุข้างต้นภายใต้ฐานทางกฎหมายหลัก ได้แก่ (1) เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาหรือเพื่อการเข้าทำสัญญากับเจ้าของข้อมูล (2) เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายตามที่สำนักงานฯ มีหน้าที่ (3) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสำนักงานฯ และ/หรือบุคคลอื่น และ (4) เพื่อการก่อตั้งหรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย สำหรับใช้ในการประมวลผลตามวัตถุประสงค์สำคัญ ดังนี้
 
          (1)          เพื่อการติดต่อประสานงาน รวมถึงการเข้าทำและปฏิบัติตามสัญญาหรือกิจกรรมทางธุรกิจตามที่เจ้าของข้อมูลร้องขอ หรือเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าของข้อมูลในการติดต่อธุรกิจกับสำนักงานฯ
          (2)          เพื่อการประกอบธุรกิจโดยปกติของสำนักงานฯ เช่น การติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การประเมินคุณภาพการให้บริการ การเรียกเก็บค่าบริการและจัดทำบัญชี เป็นต้น
          (3)          เพื่อการรักษาความปลอดภัยในบริเวณสถานที่ทำงาน
          (4)          เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่สำนักงานฯ มีหน้าที่ เช่น การตรวจสอบประวัติลูกค้า การเปิดเผยข้อมูลให้แก่หน่วยงานกำกับดูแล เป็นต้น
 
                        สำนักงานฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เจ้าของข้อมูลได้ให้มาเพื่อดำเนินการตามความประสงค์ในการให้บริการตามที่ตกลงระหว่างเจ้าของข้อมูลกับสำนักงานฯ โดยสำนักงานฯ จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ขณะเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
 
3.       ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
          สำนักงานฯจะจัดเก็บข้อมูลของเจ้าของข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ยังคงมีอยู่ หรือเป็นกรณีจำเป็นต้องรักษาข้อมูลต่อไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ หรือเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของสำนักงานฯ เช่น เพื่อความปลอดภัย เพื่อการป้องกันการละเมิดหรือการประพฤติมิชอบ เพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องของสำนักงานฯ หรือเพื่อการเก็บบันทึกทางบัญชีการเงิน ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามดังกล่าวแล้ว สำนักงานฯ จะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลของเจ้าของข้อมูลทั้งหมดออกจากฐานข้อมูลและ/หรือเซิร์ฟเวอร์ของสำนักงานฯ หรือเก็บรักษาไว้ในรูปแบบที่ทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของเจ้าของข้อมูลได้เท่านั้น
 
4.       การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
          สำนักงานฯ จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่เพื่อวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลตามสัญญาหรือเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของสำนักงานฯ ตามที่ได้แจ้งแก่เจ้าของข้อมูล หรือเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งศาล คำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือมีกฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ข้างต้น อาจรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ บริษัทในเครือของสำนักงานฯ ที่ปรึกษาอื่นของเจ้าของข้อมูล หรือผู้ให้บริการภายนอก ซึ่งสำนักงานฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่า บุคคลภายนอกจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไม่ให้เกิดการสูญหาย หรือการเข้าถึงและใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีที่สำนักงานฯ จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้รับข้อมูลในต่างประเทศ สำนักงานฯ จะดำเนินการเฉพาะกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้ทำได้เท่านั้น
 
5.       การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
          สำนักงานฯ กำหนดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีอำนาจหรือโดยขัดต่อกฎหมาย
 
6.       สิทธิของเจ้าของข้อมูล
          ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล รวมทั้งสิทธิในการขอเข้าถึง การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง การขอโอนถ่ายข้อมูล การขอให้ลบ ระงับ หรือคัดค้านการใช้ข้อมูล และหากเป็นกรณีการประมวลผลข้อมูลที่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดยการถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ หากการถอนความยินยอมจะส่งผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องใด สำนักงานฯจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอม หากเจ้าของข้อมูลประสงค์จะใช้สิทธิของตน สามารถแจ้งให้ทางสำนักงานฯ ทราบตามช่องทางที่ปรากฎด้านล่างนี้ อนึ่ง สำนักงานฯ อาจปฏิเสธคำขอใช้สิทธิข้างต้น หากการดำเนินการใด ๆ เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์หรือเป็นกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือเป็นกรณีที่อาจส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิหรือเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลหรือบุคคลอื่น หรือเป็นการดำเนินการเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องหรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 
7.       ช่องทางการติดต่อสำนักงานฯ
          กรณีมีข้อสงสัยใดๆ หรือต้องการใช้สิทธิตามที่กำหนดไว้ในแบบแจ้งการประมวลผลฉบับนี้ สามารถติดต่อสำนักงานฯ ผ่านช่องทางดังนี้
 
          อีเมล: info@onelaw.co.th
          ที่อยู่: 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 12 ห้องเลขที่ 1204 - 1205 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
          โทร: +66(0)8-0554-8111
 
          สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยสำนักงานฯ จะดำเนินการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ผ่านช่องทางที่เหมาะสม

****************************************************